MERKEZİ BİRİMLER

BİLİM-TEKNOLOJİ BİRİMİ & GİRİŞİMCİLİK BİRİMİ

• Bilim ve teknoloji üretiminde öncü rol üstlenmesi beklenen Fen Lisesi öğrencilerinin STK olarak örgütlenmesine ve üretim kapasitelerinin artırılmasına çeşitli projeler ve organizasyonlarla öncülük etmek,
• STK ‘ların gençlik kitlelerinin mobil oyun ve uygulamalar üretmesine zemin hazırlamak ve bu alanda aralarında iletişimi kuvvetlendirmek,
• STK arasında bilgisayar oyunu turnuvaları düzenlemek,
• STK’lar ile bilim ve teknoloji alanda hizmet veren yerlere geziler düzenleyerek kapasitelerinin artırılması ve farkındalık oluşturmak,
• Bilimsel bilgi ve teknolojik mal üretmenin felsefi arka planını İslâmi düşünceyle şekillendirmek için çalıştay yapmaktır.

GENÇLİK POLİTİKALARI BİRİMİ

• Toplumu ve Gençliği ilgilendiren mevzuatların kabul veya reddini savunacak bir taraf olmak,
• Sivil toplum kuruluşlarının yürüttükleri proje, program ve eylem planlarını politika yapıcılar ve uygulayıcılar ile paylaşmak suretiyle onların konu hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak,
• STK’lara karar vericilerle nasıl iletişime geçileceği hakkında bilgi vermek (lobi çalışmaları),
• Sivil toplum örgütlerinin kurulması, ihtisaslaşması, finansal sürdürülebilirliklerinin sağlanabilmesi için yasal çerçeve oluşturacak çalışmalara öncülük yapmak,
• STK’ların kurumsal kapasitelerinin ve insan kaynaklarının geliştirilmesi sürecine aracı olmak,
• STK’ların toplumsal duyarlılık projeleri yürütmelerine destek sağlamak ve bu konuda karar vericilerle lobi çalışmaları gerçekleştirmek,
• STK’ların yaygınlaşması için il ve ilçelerde şube ve temsilcilikler açmasına kolaylaştırıcılık yapmaktır.

MEDYA-TANITIM & YURTDIŞI İLİŞKİLER BİRİMİ

1. Portal Projesi:
• Bütün üyelerimizin ve iletişim ağımızda bulunan kurumlarımızın birbirlerinden ve faaliyetlerinden haberdar olabileceği,
• Birimlerimizin faaliyetlerine göre eklenecek modüllerin çalışılabileceği,
• Pek çok etkinliğimizi takip edebileceğimiz,
• Farklı fırsat ve yarışmalarla hem içeride hem de dışarıda gençlere ulaşacağımız bir portal çalışması yapmaktır.
2. Telefon Uygulaması:
• Bu portala bağlı olarak -veya duruma göre bağımsız- telefon uygulamaları geliştirmek,
• Logo ve kurumsal kimlik çalışmaları yapmak,
• Portal ve uygulamaya yönelik içerik üretme ve kullanma ile ilgili kurumların ilgili kişi ve birimleri ile kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
• Farklı zaman ve zeminde yapılan faaliyetler çerçevesinde reklam, medya, tanıtım çalışmaları yapmak, içerik üretimini sağlamak,
• Üniversite komisyonu ile birlikte TV programı organize etmek,
• Birimlerin hedeflerine göre hareketlilik projesi üzerinden yarışmalar düzenlemek,
• Gençliğin sosyal medya çalışmalarına katkı sağlamak, onların fikirleri üzerinden yönlendirmeler yapmak,
• Uluslararası lobi faaliyetleri yapmak,
• Uluslararası faaliyetlerde Kamu-STK Birimi ile ortak çalışmalar yürütmek.
Bu anlamda yurtdışı faaliyetinde bulunan STK’ların sahada yaşamış oldukları tecrübeleri ve sorunları paylaşabileceği bir mecranın oluşturulmasına katkı sağlamak,
• Ülkemizi idrak etmiş, iyi yetişmiş bir Uluslararası Öğrencinin yurtdışında faaliyet gösteren Kamu kurumlarımız için son derece önemli bir insan kaynağı olduğunu ve ülkemizin tanıtımında önemli bir yere sahip olduklarını göz ardı etmeden, Uluslararası Öğrenci çalışması yapan kurumların bakış açılarına katkı sağlamak,
• Kurumsal medya organlarımıza yurtdışına yayın yapan bir boyut kazandırmak ve bu yayınların o ülkede neşredilmesi hususunda STK’ları teşvik etmek,
• Uluslararası bağlamda faaliyet yapan çatı kuruluşların danışmanlığında gönüllü ekipler oluşturarak, ülke gündemimizi, en doğru kaynaklardan toplumun kılcal damarlarına kadar sirayet edebilme özelliğine sahip STK’lar marifetiyle yurt içi ve dışında anlatmaktır.

PROJE & STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

1. STK Gelişim Akademisi: STK’lara yönelik bir web portalı üzerinden tüm eğitim materyalleri (video, sunum, rehber kitap, broşür, ölçme testleri, vs.) ile offline eğitimler sunmayı amaçlar. STK eğitim programında aşağıdaki konular işlenir.
• Gönüllü yönetimi
• Kaynak geliştirme
• Örgüt yönetimi
• Muhasebe
• Savunuculuk
• Sosyal içerme
• Strateji
• Proje döngüsü
2. STK Mükemmeliyet Merkezi: Belirli kriterler dâhilinde STK’ların sınıflandırılması ve sınıflar arası geçişin sağlanması amacıyla gerekli rehberliğin sunulmasıdır. STK’ların hâlihazırdaki kapasitesinin tanım- lanmasını, süreç dâhilinde gelişimini ve etkililiğini hedefler. EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) gibi uluslararası alanda kalite derecelendirmesi yapan kuruluşlar ile işbirliği yapılabilir.
3. Gençlik Veri Tabanı: Kamuda, verilerin farklı kaynaklarda ve farklı formatlarda tutuluyor olması, kurumların veri analizinde kendi faaliyet alanını ilgilendiren noktalara odaklanması, bir bütünlük olmaması nedeniyle analiz sonuçları yeterli faydayı sağlamamaktadır. İhtiyaca yönelik projeler geliştirmek, doğru durum değerlendirmesi yapabilmek ve hizmet kalitesini artırabilmek için güvenilir verilerin doğru ve zamanında analizi gerekir. Bu da ihtiyaç duyulan verilerin farklı kaynaklardan ortak standartlar çerçevesinde temin edilerek tek merkezde toplanması ve araştırmaların bu veri kümesi üzerinden gerçekleştirilmesine imkân tanıyacak bir ortak veri tabanı ile mümkün olacaktır.
4. Hibe Programları İçin Proje Rehberi: Ulusal ve uluslararası düzeyde çağrıya çıkılan proje destek programlarına ülkemizdeki STK’lar yeterince başvuramamaktadır. Bu bağlamda kendi kurumsal kapasitelerini geliştirememiş STK’lar için, belirlenecek rehber kişilerle proje yazım ve yönetim süreçlerinde desteklenmeleri ön görülmektedir. Profesyo- nel rehberler projeye dâhil olarak usule uygun bir şekilde süreçlerin yönetimi sağlanacaktır.