MERKEZİ BİRİMLER

KURUMSAL İLETİŞİM

1. Yeni Cumhurbaşkanlığı Sisteminde uyum yasaları çerçevesinde Devlet ile STK’ ların bir ‘’SİSTEM’’ içerisinde iletişim, bilgi akışı, istişare, işbirliği ve ortak iş yapmalarına dönük hukuki alt yapı çalışmalarını yapmak.
2. Hemşeri Derneklerinin gençlik kolları ile irtibata geçmek suretiyle burs ve hemşericilik bilincini geliştirmeye dönük çalışmaların nasıl yapılacağına dair bir el kitapçığı çıkarmak.
3. Etnik ve Kültürel yapıların (Romanlar, Aleviler vb.) gençlik yapılanmaları ile tanışmak ve beraber işbirliğine gitmek.
4. Cami merkezli çalışmaları STK’ lar ile uyumlu hale getirmek.
5. Resmi ve Yarı Resmi Kurumların başkan ve bürokratlarını ziyaret etmek.
6. Siyasi ve sivil yapıları ziyaret etmek.
7. STK başkan ve kurumların birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlayacak etkinlikler yapmak.
8. STK’ ların 2023 sonrasına hazırlıklı olmalarını sağlayacak vizyon belgeleri çıkarmalarına yardımcı olmak.

TEŞKİLATLANMA-KAYNAK GELİŞTİRME

PROJE-ARGE

1. STK Gelişim Akademisi: STK’lara yönelik bir web portalı üzerinden tüm eğitim materyalleri (video, sunum, rehber kitap, broşür, ölçme testleri, vs.) ile offline eğitimler sunmayı amaçlar. STK eğitim programında aşağıdaki konular işlenir.

• Gönüllü yönetimi
• Kaynak geliştirme
• Örgüt yönetimi
• Muhasebe
• Savunuculuk
• Sosyal içerme
• Strateji
• Proje döngüsü

2. STK Mükemmeliyet Merkezi: Belirli kriterler dâhilinde STK’ların sınıflandırılması ve sınıflar arası geçişin sağlanması amacıyla gerekli rehberliğin sunulmasıdır. STK’ların hâlihazırdaki kapasitesinin tanımlanmasını, süreç dâhilinde gelişimini ve etkililiğini hedefler. EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) gibi uluslararası alanda kalite derecelendirmesi yapan kuruluşlar ile işbirliği yapılabilir.

3. Gençlik Veri Tabanı: Kamuda, verilerin farklı kaynaklarda ve farklı formatlarda tutuluyor olması, kurumların veri analizinde kendi faaliyet alanını ilgilendiren noktalara odaklanması, bir bütünlük olmaması nedeniyle analiz sonuçları yeterli faydayı sağlamamaktadır. İhtiyaca yönelik projeler geliştirmek, doğru durum değerlendirmesi yapabilmek ve hizmet kalitesini artırabilmek için güvenilir verilerin doğru ve zamanında analizi gerekir. Bu da ihtiyaç duyulan verilerin farklı kaynaklardan ortak standartlar çerçevesinde temin edilerek tek merkezde toplanması ve araştırmaların bu veri kümesi üzerinden gerçekleştirilmesine imkân tanıyacak bir ortak veri tabanı ile mümkün olacaktır.

4. Hibe Programları İçin Proje Rehberi: Ulusal ve uluslararası düzeyde çağrıya çıkılan proje destek programlarına ülkemizdeki STK’lar yeterince başvuramamaktadır. Bu bağlamda kendi kurumsal kapasitelerini geliştirememiş STK’lar için, belirlenecek rehber kişilerle proje yazım ve yönetim süreçlerinde desteklenmeleri ön görülmektedir. Profesyonel rehberler projeye dâhil olarak usule uygun bir şekilde süreçlerin yönetimi sağlanacaktır.

SAVUNUCULUK VE YURTDIŞI İLİŞKİLER

Uluslararası lobi faaliyetleri yapmak Uluslararası faaliyetlerde Kurumsal İletişim Birimi ile ortak çalışmalar yürütmek. Bu anlamda yurtdışı faaliyetinde bulunan STK’ların sahada yaşamış oldukları tecrübeleri ve sorunları paylaşabileceği bir mecranın oluşturulmasına katkı sağlamak. Ülkemizi idrak etmiş, iyi yetişmiş bir Uluslararası Öğrencinin yurtdışında faaliyet gösteren Kamu kurumlarımız için son derece önemli bir insan kaynağı olduğunu ve ülkemizin tanıtımında önemli bir yere sahip olduklarını göz ardı etmeden, Uluslararası Öğrenci çalışması yapan kurumların bakış açılarına katkı sağlamak. Kurumsal medya organlarımıza yurtdışına yayın yapan bir boyut kazandırmak ve bu yayınların o ülkede neşredilmesi hususunda STK’ları teşvik etmek. Uluslararası bağlamda faaliyet yapan çatı kuruluşların danışmanlığında gönüllü ekipler oluşturarak, ülke gündemimizi, en doğru kaynaklardan toplumun kılcal damarlarına kadar sirayet edebilme özelliğine sahip STK’lar marifetiyle yurt içi ve dışında anlatmak.