MUTABAKAT METNİ

TÜRKİYE GENÇLİK STK’LARI PLATFORMU (TGSP)

MUTABAKAT METNİ

1. MUTABAKAT METNİ AMACI

Mutabakat Metni: “Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP)” yapısının kuruluş, işleyiş, görev, yetki, sorumluluk ve faaliyet alanlarını düzenlemektedir.

2. GENEL BİLGİLER

Kuruluşun Adı: Türkiye Gençlik STK’ları Platformu

Kısa Adı:            TGSP

Kuruluş Tarihi: Aralık 2017

Genel Merkez: Beylerbeyi (Hamidi Evvel) Camii Muvakkithanesi Üsküdar – İSTANBUL

3. TGSP’NİN YASAL DAYANAĞI

” 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 2. maddesinin f bendi:  “Plâtform: Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri”  ifade eder.

” 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 25. maddesinde “Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platformlar oluşturabilirler” ifadesi yer almaktadır.

” 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği 94. maddesinde “Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

4. TANIMLAR

TGSP: Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının gelişimi için; rehberlik, koordinasyon, iletişim, istişare ve işbirliği amacıyla oluşturdukları çatı kuruluştur.  

TGSP Platformu: Üniversite, Okul,  Yurt, Yetkinlik kursları, Gençlik ve Spor kulübü vb. gençliğe yönelik milli ve manevi değerler doğrultusunda faaliyetler yapan dernek, vakıf, federasyon, konfederasyon, platform, sendika vb. örgütlenmiş sivil toplum kuruluşlarını bünyesinde barındırır. 

TGSP Mutabakat Metni: TGSP’nin işleyişiyle ilgili esas ve ayrıntılı bilgileri içeren metinlerden oluşur. 

Platform: TGSP’nin yapılanma şeklini tanımlayan kelimedir.

Genel Kurul:  Platforma üye Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan üst kuruldur.

Yönetim Kurulu: Mutabakat Metni’nde belirlen seçim sistemi uyarınca Genel Kurul tarafından seçilmiş kuruluş temsilcilerinden oluşur.

Danışma Kurulu: Gençlik alanında uzman, TGSP’nin çalışmalarına görüş, veri ve analiz sağlayabilecek akademisyen, siyasetçi, hukukçu, iç ve dış politika uzmanı, STK temsilcileri ve benzeri kişilerdir.

Birimler ve Komisyonlar: Yönetim kurulunun öngördüğü alanlar çerçevesinde bir araya gelerek çalışma yapan organlardır. 

Genel Sekreter: TGSP’nin organları arasında koordinasyon sağlayan ve genel merkezdeki sekretarya çalışmalarından sorumlu ve yetkili kişidir.

Sekretarya: Platform üyeleri arasında iletişim ve ortaklık çalışmalarını yürütür. Platforma teknik ve lojistik destek sağlar. Genel Sekretere karşı sorumludur.

Temsilci: Yönetim Kurulu izni ile etkinliklerde konu veya zamanla sınırlı olarak  temsil eden kişidir.

Destekçi: TGSP’nin çalışmalarına kaynak sağlayarak destek veren kurum, kuruluş veya kişidir.

Aday STK: TGSP de yer almak için başvuruda bulunan, üye olma şartlarını yerine getirme sürecindeki gönüllü kuruluştur.

Üye STK: TGSP üye olma şartlarını yerine getirmiş ve üyeliği kesinleşmiş gönüllü kuruluşlar (dernek, vakıf, girişim grubu, meslek grubu, kulüp,  federasyon, konfederasyon, platform vb.) ile bu kuruluşu temsil eden yetkili kişidir. 

İletişim Ağı Üyesi: TGSP’nin üyesi olmadığı halde platformun çalışma alanı ile ilgili bilgi, birikim ve deneyimleri ile katkıda bulunmak ve çalışmalardan haberdar olmak isteyen kişilerin (uzman, akademisyen vb.), kurum ve kuruluşların (STK, kamu, yerel yönetim, özel sektör) temsilcileri ve bu kuruluşlarda görev alan kişilerin içinde yer aldığı haberleşme ağıdır.

Kurucu Üye: TGSP’ nin mutabakat metnini hazırlayan ve kurucu olarak kurumlarından onay almış sivil toplum kuruluşlarıdır.

Genel Merkez: TGSP’nin sekretarya çalışmalarının yürütüldüğü merkezdir.

STK: Sivil Toplum Kuruluşudur.

5. TGSP’NİN VİZYONU VE MİSYONU

Vizyonumuz: Medeniyet tasavvurumuzdan hareketle; nitelikli genç, nitelikli kurum ve nitelikli toplumun inşasına katkıda bulunacak STK’ları bir araya getirecek platform olmak.

Misyonumuz: İlkelerimiz doğrultusunda, STK’lar arasında ortak çalışma zemini hazırlamak, projeler üretmek ve politikaları etkileyecek çalışmalar yaparak gençlik STK’larının kapasitesini arttırmak.

6. TGSP’NİN İLKE VE DEĞERLERİ

” Platform çalışmalarını, “Mutabakat Metni” çerçevesinde yapmak,

” İstişare ile hareket etmek, 

” Yerli ve milli değerlere sahip çıkmak,

” İcraat odaklı olmak,

” Üyelerin farklı kimlik yapılarını zenginlik kaynağı olarak kabul etmek,

” Üyeler arasında eşitlik prensibiyle hareket etmek, 

” Platformdan ayrılmak isteyen kuruluşları, üye olarak kalmaya zorlamamak ve kınamamak,

” Adalet, özgürlük, hikmet, ibadet, ahlak, kardeşlik, ümmet, düşünce gibi kavram ve olguları önemsemek, düşünce ve tasavvur dünyasını bunlar üzerine inşa etmek, 

” Tanımlamaktan çok tanımaya, anlatmaktan çok anlamaya dayalı bir yaklaşımı esas almak, 

” Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve sorunun taraflarıyla çözüm üretmeye çalışmak,

” Eminlik, katılımcılık, birleştiricilik, fedakârlık, çalışkanlık, hasbilik, gönüllülük, hoşgörü, meşruluk, açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi ilkelerle kurumsallaşmak,

” Siyasal kurum ve kadrolar karşısında bağımsız bir duruş göstererek, tüm siyasal yapılara eşit mesafede durmak, gençliğin yararına yapılan çalışmaları desteklemek; gençlik ve gençlik STK’ları ile ilişkili olan her türlü yanlış politik karar ve uygulamalara karşı çıkmak,

” Evrensel değerleri içinde barındıran kültürel kimliğimiz ve öz değerlerimizin, gençler tarafından da yaşanması ve yaşatılması için, ulusal/uluslararası platformlarda çalışmalar yapmak.

7. TGSP’NİN HEDEFLERİ

” Ülkemizde gençlik ile ilgili çalışmalar yapan STK’ların dökümünü çıkarmak, bu kuruluşların iletişim bilgileri, faaliyet alanları, raporları ve projelerini diğer üyelere tanıtarak, iletişim, işbirliği, istişare ve ortak çalışma alanı oluşturmak, çalışmalara hız kazandırmak,

” Ulusal/Uluslararası düzeyde çalışma yapan resmi/özel kurumlar, STK’lar, uzmanlar ve akademisyenlerle işbirliği yapmak, 

” Daha önce yapılanmasını tamamlamış ilgili ulusal/uluslararası çatı kuruluşlarda (platform, federasyon, konfederasyon, sendika vb.) yer almak, işbirliği zemini oluşturmak,

” Oluşturulan komisyonlar kanalıyla projeler, sosyo-kültürel etkinlikler, anket, ilmi çalışma ve araştırmalar yapmak/yaptırmak, eğitim programları, konferans, panel, sergi, gezi, zirve, sempozyum vb. faaliyetler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere temsilcileriyle katılmak,

” TGSP Yönetim Kurulunun onayladığı üye projelerini desteklemek, formata uygun olarak ortak proje kabul edilenlerin yurt içinde yaygınlaşmasını ve hayata geçirilmesini sağlamak,

” Gençliği etkileyen tüm faaliyetleri (resmi/özel kurum ve kuruluşların, şahısların gençlikle ilgili çalışmalarını, kanun, yönetmelik, tüzük vb. hukuki düzenlemeleri, televizyon, internet, reklamlar gibi yazılı ve görsel yayınları) izlemek, olumlu etkisi olan çalışmaları desteklemek, zarar veren faaliyet ve yayınlara bildiri, basın toplantısı vb. etkinliklerle tepki göstermek, savunuculuk yapmak,

” Her yerde TGSP’nin ortak görüşü ve projelerini temsilciler veya iletişim kanallarıyla sunmak,

” Bilgi ve belge arşivi oluşturmak, çalışmalarını bülten, katalog, internet (web sitesi, sosyal paylaşım ağları) vb. aracılığı ile ilgililere duyurmak,

” Gençlik ve sivil toplum kuruluşları ile alakalı literatür oluşturulmasına katkı sağlayacak yayın çıkarmak ve arşiv oluşturmak,

” Resmi ve özel kuruluşlarla, ticari şirket ve sivil toplum kuruluşları (Vakıf, dernek, platform vs.) ile üniversitelerle ikili protokoller imzalayarak eğitim, araştırma ve benzeri çalışmalar yapmak,

” Yurtiçi ve yurtdışında lobicilik faaliyetlerini gerçekleştirerek hükumeti ve karar vericileri bilgilendirmek üzere, kamu oyu araştırmaları yapmak, raporlar hazırlamak ve ilgililere sunmak,

” Kamplar, gençlik merkezleri vb. yerler için gençlik lideri yetiştirmek,

” STK’ların kapasitelerini geliştirmek.

8. TGSP’NİN FAALİYET ALANLARI

” Bilim

” Bilişim

” Edebiyat

” Eğitim

” Gençlik Politikaları

” Hayvan Hakları 

” Helal ve Organik Beslenme 

” İnovasyon

” İnsan Hakları

” Kamu Diplomasisi

” Kurumsal Gelişim

” Kültür ve Sanat  

” Lobi ve Savunuculuk

” Medya

” Sağlık ve Çevre

” Spor

9. TGSP’NİN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ

9.1. GENEL KURUL VE ÇALIŞMA ESASLARI 

” TGSP Genel Kurulu, TGSP’nin tüm üye kuruluşlarından oluşur.

” Genel Kurul 2 yılda 1 kez yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte olağan olarak toplanır. 

” Genel Kurulda her kuruluş 2 delege ile temsil edilir. Genel Kurul’a üye olarak katılacak kuruluş 1 asil 1 yedek temsilci belirlemelidir. Asil temsilcinin katılamadığı durumlarda yedek temsilci üye kuruluşu temsil eder. Her üye kuruluşun 1 oyu vardır.

” İletişim ağında yer alan STK’lar ve kurum temsilcileri genel kurulda yalnızca misafir statüsünde bulunabilirler.

” Genel Kurul üye kuruluşların 2/3’nin katılımıyla toplanır. Kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

” Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya delegelerin 2/5 ‘nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. 

” Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/5’i tarafından görüşülmesi yazılı olarak divan başkanlığına iletilen konuların gündeme alınması zorunludur.

” Seçimli genel kurulun haricinde genel kurulda toplantı yeter sayısı aranmaz. Seçimli genel kurulda, açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurul’un Görevleri

” Platformun genel politikasını, temel stratejisini, vizyon ve misyonunu belirlemek,

” Çalışmaları Genel Sekreterin raporları ve ekleri üzerinden değerlendirmek,

” TGSP’nin Mutabakat Metni’nde değişiklik yapmak, gerektiğinde fesih ve tasfiye kararı vermek, mevzuatın ve mutabakat metninin kendisine yüklediği diğer görevleri yerine getirmektir,

” Yönetim Kurulunu seçmek,

” Yönetim Kurulu tarafından sunulan Yıllık Faaliyet Raporu’nun değerlendirerek karara bağlamak,

” Yönetim Kurulunu denetlemektir.

9.2. YÖNETİM KURULU VE ÇALIŞMA ESASLARI

” Yönetim Kurulu 13 üyeden oluşur. TGSP’nin karar verici mekanizmasıdır. 

” Yönetim Kurulu 2 yıl için seçilir. 2 yıllık görev süresi, Genel Kurul toplantısının sona ermesinden sonra başlar. Seçilen Yönetim Kurulu üyeleri art arda en fazla üç dönem görev yapabilirler. 

” Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. 

” Yönetim Kurulu olağan çalışmalarını elektronik posta ve diğer iletişim araçları kullanılarak yürütür ve toplantı çıktıları sekretarya tarafından TGSP’nin iletişim kanallarında paylaşır. 

” Yönetim Kurulu toplantılarına sekretarya düzenli olarak katılır. Sekretaryanın oy hakkı yoktur. 

Yönetim Kurulu’nun Görevleri

” TGSP’nin hızlı ve etkin çalışmalar yürütmesi misyonunu yerine getirir.

” Çalışmalarda şeffaflığı sağlar. 

” TGSP’nin temsilciliğini ve sözcülüğünü yapar.  

” Yıllık faaliyet planlama süreçlerini yürütür.  

” Ortak faaliyet ve kampanya planlarının içeriklerini belirler.

” Birimler ve Komisyonlardan gelen önerileri gündemine alır, değerlendirir ve karara bağlar. 

” Genel Kurula toplantı çağrısı yapar ve yıllık faaliyet raporunu sunar. 

9.3. DANIŞMA KURULU VE ÇALIŞMA ESASLARI

” Danışma Kuruluna seçilecek üyeler, Genel Kurul tarafından, üye STK’lardan ve dışarıdan gençlik alanında çalışan uzmanlardan 2 yıllığına seçilebilir. Seçilen danışma kurulu üyeleri art arda en fazla üç dönem görev yapabilirler.

” Danışma Kurulu savunuculuk, ağ oluşturma, görünürlük ve belirli konularda strateji belirleme faaliyetlerine dönük etkili olabilecek kişilerden oluşur. 

” Danışma Kurulu, yönetim kurulundan gelen talepler doğrultusunda toplantılara katılablirler, konuşma ve sunum yapabilirler, görüş bildirebilirler ancak oy hakkı yoktur. 

Danışma Kurulu’nun Görevleri

” Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde tekliflerde bulunurlar.

” Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu’na, Birimler’e, Komisyonlar’a, Sekretarya’ya uzmanlık alanlarına göre teknik, hukuki ve akademik alanlarda destek verirler.

” Danışma Kurulu TGSP’nin düzenli ve düzensiz aralıklarda çıkan rapor ve yayınlarına içerik desteği verir.

” Danışma Kurulu TGSP’nin yıllık faaliyet planlarının hazırlanmasında teknik destek verir. 

9.4. GENEL SEKRETER VE ÇALIŞMA ESASLARI

” Yönetim Kurulu’na bağlı çalışır.

” Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve oy hakkı yoktur.

” Yönetim Kurulu tarafından 2 yıllığına seçilir.

Genel Sekreter Görevleri

” TGSP organları arasında koordinasyon sağlayan yetkili kişidir. Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak,

” Yönetim Kurulu adına Genel Kurul toplantı çağrısını yapmak,

” Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına hazırlık yapmak,

” TGSP’nin tanıtımını yapmak, geliştirilen iş birlikteliklerinde koordinasyon sağlamak,

” TGSP adına yapılacak planlama çalışmalarında sorumluluğu yürütmek.

” Yönetim Kurulu sorumluluğundaki bütçeyi şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yönetir.

9.5. SEKRETERYA VE ÇALIŞMA ESASLARI

” Sekretarya Genel Sekreter’e karşı sorumlu kişidir.

Sekretarya’nın Görevleri

” Üye kuruluşlara bilgi sağlar.

” TGSP toplantıları için lojistik destek sağlar.

” Ulusal ve Uluslararası alanda yayınlanan hibe ve fon çağrılarını takip eder.

” Birim ve Komisyonlara teknik ve lojistik destek verir.

9.6. BİRİMLERİN VE KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA ESASLARI

” Birimlerde TGSP’ye üye kuruluşlar yer alır.

” TGSP’ye üye kuruluşlar tüzüklerindeki çalışma alanlarına göre ilgili birimlerde yer alır.

” Birimler gerekli gördüğü takdirde komisyonlar kurabilir. Komisyonlar en az üç üyeden oluşur. 

” TGSP’ye üye kuruluşlar Birimler’de  bir üye ile temsil edilir.

” Her üye kuruluş istediği kadar Komisyonlar’da yer alabilir. 

” Komisyonlar yalnızca kendi alanlarına giren konularda karar alabilir. 

” Birimler, yıllık faaliyet planları ile ilgili çalışmalarını Yönetim Kurulu ile tartışarak gerçekleştirir. 

” Her Birim kendisine destek olacak alanları ile ilgili Danışmanlarla çalışır. Danışman sayısında bir sınır yoktur. 

” Her Birim’e Sekretarya destek verir. Birimler raporlarını arşivlenmek üzere düzenli olarak Sekretarya ile paylaşır. 

” Birimlerin yıllık faaliyet raporları tüm genel kurul üyelerine açıktır. 

” Birimler ve komisyonlarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Birimlerin ve Komisyonların Görevleri

” Çalışma alanları ile ilgili ar-ge çalışmaları yürütmek,

” Çalışma alanları ile ilgili rapor hazırlamak,

” Çalışma kurallarını üyeleriyle birlikte oluşturmak,

” Projeyi yüklenecek üye STK’ları, işbirliği yapılacak üyeler dışındaki kurum, kuruluş, uzman, akademisyen ve diğer destekçileri belirlemek,

” Üzerinde çalışılması istenen proje veya konuları hayata geçirmek, faaliyet raporlarını Sekretarya kanalı ile Yönetim Kuruluna sunmak.

9.7. TEMSİLCİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

” Konu merkezli ve zamanla sınırlı olarak, mutabakat tutanağı veya verilen görev çerçevesinde TGSP’yi temsil eden kişidir. “Üye” olma şartı yoktur. Yönetim kurulu tarafından seçilir. Katıldığı etkinliğin raporunu genel merkeze iletir. 

” Temsilci, TGSP tarafından onaylanmış yazılı dokümanlardaki bilgiler dışında fikir beyan edemez.

9.8. DESTEKÇİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

” TGSP çalışmalarına destek veren kurum, kuruluş ve şahıslardır. 

” Destekçi, üye STK’lar arasında veya iletişim ağı içinde bulunabilir. 

9.9. ÜYELER

Üyelerin TGSP’ye Girişi ve Çalışma Esasları 

” TGSP’ye üye olmak isteyen aday STK’lar mutabakat metnini kabul edip üyelik formunu doldurur.

” TGSP’ye ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet gösteren dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar, birlikler ve platformlar üye olabilir.

” Üye olmak isteyen kuruluşlar sekretarya tarafından bilgilendirilir. Üye olmak isteyen kuruluşların başvuruları sekretarya tarafından alınır ve Genel Sekretere iletilir. 

” Üyelik kabulü Yönetim Kurulu değerlendirmesi ve kararıyla olur.

” Üyelik değerlendirme süresi 90 gündür. Bu süre içerisinde cevap verilmediği takdirde üyelik başvuru süreci olumsuz sonuçlanmıştır.

” Üyeliği kabul edilen STK  “Üye STK” statüsü kazanmış olur.

” İletişim Ağı Üyesi, TGSP Üyeleri arasında bulunmadıkları halde platform çalışmalarına bilgi ve birikimleriyle katkıda bulunabilecek kurum, kuruluş ve kişiler (STK, Yerel Yönetim, Kamu/Özel Sektör temsilcileri ve/veya bu kurumlarda yer alanlar; uzmanlar, akademisyenler, TGSP’nin temsilci, destekçi vb.) iletişim ağında yer alırlar. Şahıs olarak başvuranlar; İletişim Ağı Formunu (Ek-2) doldurarak özgeçmişleri ile birlikte genel merkeze göndermeleri gerekmektedir. Yönetim Kurulu onayından sonra seçimli Genel Kurul haricindeki toplantılarda misafir statüsünde yer alabilirler. Platform faaliyetleri hakkında bilgilendirilirler. 

Üyelerin Sorumlulukları

” TGSP’nin genişleme çalışmalarına katkıda bulunmak,

” TGSP üyeleri arasından projeler yoluyla ortaklık ve işbirliği kurmak,

” Komisyonların faaliyetlerine aktif olarak katılmak,

” Sekretarya tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri sunmak,çağrılarına en kısa sürede yanıt vermek,

” TGSP yıllık çalışma planına aktif bir şekilde dâhil olmak.

9.10. ÇIKMA/ÇIKARILMA/UYARI/STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ

” Her TGSP Üyesi, bağlı bulunduğu STK’nın Yönetim Kurulu veya yetkili organının yazılı bildirimi ile TGSP’den ayrılma hakkına sahiptir. Dilekçe Genel Merkeze ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

” TGSP’nin “Mutabakat Metni’ne” uygun hareket etmeyen üyeler, üyelikten çıkarılmak için üyelerin 2/5’i tarafından önerilerek Yönetim Kurulu’na gönderilir. Yönetim Kurulu gerekli araştırmaları ve üyelerden savunmaları alarak salt çoğunluk kararıyla üyelikten çıkarma kararı alır.

” Bir çalışma döneminin sonunda, Genel Kurul toplantılarına katılmayan veya yıllık aidatını ödemeyen üyelere, Genel Sekreterlik tarafından, yönetim kurulunun onayı dâhilinde uyarıda bulunulur.

” Devamsızlığın veya ödeme aksaklığının sürmesi halinde 1 yıllık üyelik süresinin neticesinde üye STK Yönetim Kurulunda değerlendirilir, devamsızlık durumunda İletişim Ağı katılımcıları arasında yer alır.

” İletişim Ağındaki STK’lar üye kıstaslarını kazandıklarında Yönetim Kurulu onayı dâhilinde statülerinde değişiklik yapılabilir.

” Mutabakat Tutanağına aykırı davranışlarda bulunan, yetki verilmediği halde TGSP adına sözlü-yazılı beyanat veren, bir yıl içinde görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyen Üye STK temsilcilerine ve kuruluşlarına; kural ihlallerinin boyutları dikkate alınarak, Yönetim Kurulunun  3/4 oy çokluğu ile ilk olarak sözlü/yazılı hatırlatma yapılır, tekrarı durumunda yazılı olarak uyarılır veya bu kuruluş ve temsilcileri İletişim Ağı üyeliği içinde mütalaa edilir. Platformla ilişik kesme kararı, Yönetim Kurulunun 3/4 oy çokluğu sağlanırsa uygulanır.

” Kanun dışı, ayırımcı, bölücü, yıkıcı vb. faaliyetlerden hüküm giymiş STK’ların ve temsilcilerinin TGSP ile ilişiği Yönetim Kurulu salt çoğunluğu kararı uyarınca derhal kesilir. Yönetim Kurulunun  kararı, tüm Üye kuruluşlara yazılı olarak bildirilir.

9.11. BÜTÇE

” Giderler; Üye STK’lar, destekçiler ve sponsorlar tarafından karşılanır. 

” Yönetim Kurulu Başkanının bağlı olduğu sivil toplum kuruluşu üzerinden bütçe yürütülür.

9.12. TGSP ADINA BİLDİRİ YAYINLANMASI/BASIN TOPLANTISI/YÜRÜYÜŞ DÜZENLENMESİ

” TGSP’nin adı zikredilerek yapılması düşünülen basın toplantısı, yürüyüş, bildiri yayınlaması vb. etkinlikler  yönetim kurulunun yazılı onayı ile gerçekleştirilir.

9.13. MUTABAKAT METNİ DEĞİŞİKLİKLERİ

” Genel Kurulda oy kullanma hakkı olan Üye STK’ların 3/4 oy çokluğuyla yapılır.

9.14. TGSP’NİN FESHİ

” Genel Kurulda oy kullanma hakkı olan Üye STK’ların 3/4 oy çokluğu ile feshedilir.

9.15. ÜYELİK BAŞVURU ŞEKLİ VE KOŞULLARI

EK-1

9.16. ÜYE KURULUŞ TEMSİLCİ BİLGİ FORMU

EK-2

9.17. TGSP KURUCULAR KURULU

EK-3

9.18. TGSP YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ

İşbu “Mutabakat Metni” 10 sayfa, 9 madde ve 3 ek belgeden oluşmaktadır. ARALIK 2017