STK BİRİMLERİ

EĞİTİM BİRİMİ

1. Gençlik Eğitimleri Rehberi: 2017 yılında eğitim komisyonu tarafından hazırlanan gençlik eğitimleri rehberine farklı hedef kitlelere yönelik üye kurumlar tarafından uygulanan model eğitim çalışmalarını eklemek ve yeni bir tasarımla üyelere sunmak.
2. Türkiye Gençlik Zirvesi: Zirve’nin içeriği ve zirvede gerçekleştirilecek etkinlikleri geliştirmek, Zirve’de sunum olarak yer alacak ‘En Yenilikçi STK Uygulamaları’nın seçimini yapmak.
3. STK’larda yetenek fark etme ve geliştirme: Üye STK’ların hitap ettiği gençler arasında ülkemizin nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyduğu bilim, teknoloji, girişimcilik, liderlik, sanat gibi alanlarda yetenekli gençlerin tespit edilmesi ve yetiştirilmesi süreçlerinin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair bir rehber hazırlamak ve bu konuda ilgili STK’lara eğitim vermek.
4. Lider eğitimi: Gençlik liderlerinin eğitimi konusunda üye STK’larda gerçekleştirilen eğitimlerin ve eğitimcilerin tespit etmek, en etkili yöntem ve eğitimcilerin yer alacağı örnek bir uygulamanın TGSP merkezinde gerçekleştirmek. Lider eğitiminin bir eğitim programı mantığıyla (amaç, kazanımlar, yöntem ve teknikler, etkinlikler) bir kitapçığa dönüştürmek.
5. Kurumlar arası ziyaretler: Planlanacak ziyaretlerle kurumlar arasında tanışma, işbirliği, tecrübe ve model paylaşımı çalışmalarını geliştirmektir.

KAMU-STK BİRİMİ

1. Yeni Cumhurbaşkanlığı Sisteminde uyum yasaları çerçevesinde devlet ile STK’ların bir ‘’SİSTEM’’ içerisinde iletişim, bilgi akışı, istişare, işbirliği ve ortak iş yapmalarına dönük hukuki alt yapı çalışmalarını yapmak.
2. Hemşeri Derneklerinin gençlik kolları ile irtibata geçmek suretiyle burs ve hemşericilik bilincini geliştirmeye dönük çalışmaların nasıl yapılacağına dair bir el kitapçığı çıkarmak.
3. Etnik ve Kültürel yapıların (Romanlar, Aleviler vb.) gençlik yapılanmaları ile tanışmak ve beraber işbirliğine gitmek.
4. Cami merkezli çalışmaları STK’ lar ile uyumlu hale getirmek.
5. Resmi ve Yarı Resmi Kurumların başkan ve bürokratlarını ziyaret etmek.
6. Siyasi ve sivil yapıları ziyaret etmek.
7. STK başkan ve kurumların birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlayacak etkinlikler yapmak.
8. STK’ ların 2023 sonrasına hazırlıklı olmalarını sağlayacak vizyon belgeleri çıkarmalarına yardımcı olmaktır.

KÜLTÜR-SANAT BİRİMİ

Kültür Sanat Komisyonu, gençlere yönelik sivil toplum çalışmalarında yönlendirici olmayı hedeflemektedir. Bunun için doğrudan aktiviteler oluşturmak yerine platformda yer alan kuruluşlara kültür sanat alanında çalışmalar yürütürken yararlanacakları içerikler ve tavsiyeler oluşturmak amaçlanmaktadır.Gençlerin kültür sanat alanına erişilebilirliğini arttırıcı ve sürdürülebilir faaliyetlere kaynaklık eden çalışmalarda bulunmak.
1. Saha Araştırması
Gençlerin kültür sanat alanına ilişkin olarak özelde STK’lardan genelde ise tüm kuruluşlardan beklentilerinin ne olduğuna yönelik bir anket çalışması yapılacaktır. Ayrıca anket çalışmasından elde edilen sonuçlarla çeşitli gruplarla odak görüşmeler yapılacaktır. Bu çalışmada farklı sosyo-ekonomik gruplardan, farklı eğitim seviyelerinden gençlerin kültür sanat alanına dair beklentilerinin, tutumlarının ve beğenilerinin ölçülmesi hedeflenecektir. Araştırma sonucunda elde edilecek raporun alanın ilgilileriyle paylaşılarak geliştirildiği bir çalıştay organize edilecektir. Bunun ardından platforma üye STK’larla paylaşılacak ve çalışmalarını yürütürken referans alabilecekleri bir kaynak elde edilmiş olacaktır.
2. Kültür Sanat Vizyonu Söyleşileri
Aylık olarak TGSP bünyesinde kültür sanat alanında vizyon söyleşileri organize edilecektir. Bu söyleşilerde paydaş olarak çalışabileceğimiz kuruluşların üyelerimize tanıtılması, yeni yaklaşımların ve faaliyetlerin duyurulması hedeflenecektir. Kültür Sanat alanına dair üyelerimiz arasında bir gündem oluşması sağlanarak kurulacak yeni ortaklıklarla faaliyetlerini geliştirmelerine
katkıda bulunulacaktır. Ayrıca TGSP’nin kültür sanat alanında yönlendirici olma amacı çerçevesinde bilinirliğine katkıda bulunulacaktır.
3. İstanbul’u Anlamak Atölyesi
Dünya’nın birçok ülkesinde kültür sanat hayatı bakımından önemli şehirlerin düzenlenen seminerlerle tanıtımı yapılmaktadır. İstanbul gibi göç alan ve her yıl yüz binlerce öğrencinin eğitim amacıyla geldiği bir şehirde bu eğitimin gerekliliği daha fazladır. Günümüzde birçok kuruluş İstanbul’u bir şehir olarak anlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Düzenlenecek atölye çerçevesinde İstanbul’u anlamaya yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilerek üyelerimizin gençlere yönelik bu alanda nasıl çalışmalar yürütebileceğine dair bir rapor hazırlanacaktır. Hazırlanan rapor üyelerimizle ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.
4. Anadolu’da Kültür Sanat ve Sivil Toplum
Kültür sanat alanına ilişkin metropol şehirlerde erişilebilir faaliyetler bulunsa da özellikle sosyo- ekonomik olarak az gelişmiş ve nüfus yoğunluğu düşük olan şehirlerimizde bu konuda güçlükler yaşanmaktadır. Büyükşehirlerde ve özellikle İstanbul’da yapılan iyi uygulamaların Anadolu’ya nasıl yaygınlaştırılacağı konusunda komisyon üyelerimizle düzenli çalışmalar yapılacaktır. Bunun için farkındalık oluşturma çalışmaları ve buluşmalar gerçekleştirilecektir.
5. Görsel Sanatlar Gelişim Çalıştayı
Görsel sanatlar camia olarak içerisinde aktör olarak az bulunduğumuz ve maalesef ülkemizde bizim değerlerimize aykırı şekilde gelişme gösteren mecralar olarak tanıtılmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için üyelerimizle görsel sanatlar alanında sahip olunan tecrübeyi inceleyen, iyi uygulamaları paylaşmayı ve geliştirmeyi amaçlayan bir çalıştay organize edilecektir. Bu çerçevede zorluklar, imkânlar ve gelişim alanları tespit edilerek hem bu alanda çalışmalarda bulunan üyelerimiz hem de gelecekte bu alanda yer alacaklar için uygun stratejilerin ne olduğuna, hangi kurum ve kişilerle ortaklıklar kurulabileceğine dair tavsiyeler hazırlanacaktır.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ

1. Kızılay, GSB, Sağlık Bakanlığı, AFAD gibi kurumlarla protokol zeminleri değerlendirilerek, kurumlara yönelik Temel İlk Yardım Eğitimleri başlıklarında hizmetler vermek.
2. Engelli, yaşlı, şiddet, bağımlılık, dezavantajlı gençler gibi konularda farkındalık oluşturmak için STK’lar ile ortak projeler yapmak.
3. STK’lar için kurum içi ve tabana yönelik uygulanabilir sağlıklı ve helal beslenme, duruş bozuklukları için pratik günlük önlemler gibi faaliyetler içeren kitapçık hazırlamak.
4. STK bünyelerindeki hekim grupları, tıp ve diğer sağlık bölümlerinde okuyan gençler gibi topluluklarla iletişime geçmek, insan kaynağı paylaşımı ve tecrübe aktarımları sağlamak.
5. Yurtdışındaki gönüllü sağlık çalışmalarına katılan sağlık çalışanlarının “Görevlendirme” kapsamı içine alınması ile katılımın artırılması, “Kamu STK ve Gençlik Politikaları Birimleri” ile koordineli hareket etmek.

SPOR BİRİMİ

1. Spor Yarışmaları:
”STK’lar Yarışıyor Kardeşlik Kazanıyor” yarışmasının ikincisini yapmak
o Bu yarışmanın il düzeyine indirgenip pilot il olarak İstanbul veya Ankara’da ki STK temsilcilerine benzeri bir kamp yaptır- mak, farklı illerde bu yarışmayı devam ettirmek,
o Mayıs ayında yapılacak ”İstanbul Gençlik Fuarı’nda” STK’lar arasındaki kardeşliği görünür kılacak bir turnuva yapmaktır.
2. Spor Federasyonları İle Ortak Çalışmaların Yürütülmesi
o Türkiye Geleneksel Spor, İzcilik, Herkes İçin Spor, Okul Spor- ları, Okçuluk Federasyonu, Oryantring, Gelişmekte Olan Sporlar, Masa Tenisi, Satranç Federasyonu vb. Yetkilileri yapı- labilecek çalışmalar üzerine ağırlanması,
o STK’ların ilgi alanına göre spor alanında çalışma yapan fede- rasyonlarla bir araya getirilmesi,
o Bu konularda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdür- lüğü ile istişarelerde bulunulması,
o Üye derneklerinde yararlanabileceği protokol çalışmalarının yapılmasıdır.
3. Rol Model Olabilecek Milli Sporcularla Gençlerin Buluşturulması
o Toplumun gönlünde taht kurmuş sporcuların Federasyonlar vesilesiyle ilgi alanına göre ilköğretimden üniversiteye kadar farklı yaş gruplarıyla buluşturulmasını sağlamak,
o Üniversiteler ‘de Gençlik STK’ları ile paydaş olan Öğrenci ku- lüp ve topluluklarıyla birlikte bu programları icra etmek,
o Gençleri bu vesileyle spora yönlendirmektir.
4. Spor Birimi AR-GE Çalışma Grubu
o TGSP Genel Merkezi’nde, alanında uzman akademisyenle- rinde katılımıyla öncelikli olarak geleneksel spor alanında ya- pılan çalışmaları ve yazılan makaleleri incelemek ve STK’ları yönlendirmek,
o Spor’da ahlak başlığını incelemek ve bu doğrultuda yazılan makaleleri teşvik etmek,
o Gençlere sporun daha özel şekilde anlatılması ve yaygınlaştı- rılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.
5. Medya – Tanıtım Çalışmaları
o Sporun dindeki yeri, Sünneti Seniyye ve Spor gibi başlıklarla Sporun farklı bakış açılarıyla milli- manevi duygular eksenin- de tanıtılmasını sağlamak,
o STK’larda Spor konusunda yapılabilecek çalışmaların artışını sağlamak,
o Spor dallarıyla alakalı gençliğe faydası olan felsefi bir altyapı çalışması ortaya koymak ve bu kapsamda;Kısa film, Kamu spotu, Sporda Ahlak vb konular üzerine yarışmalar yapmaktır.
6. Diğer
o STK’ların Amatör Spor Kulübü kurmalarına teşvik etmek,
o Lise ve ortaöğretim öğrencilerine spor yapma imkânlarını yaygınlaştırılmasına ve desteklenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
o Büyük Taraftar gruplarıyla koordinasyon sağlamak,
o Spor Liselerinde Geleneksel sporları teşvik etmek,
o Lisanslı sporcu yetiştirme konusunda STK’lara bilgilendirme desteği vermek,
o İzcilik ve Kampçılık Faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştır- mak (Okçuluk ile beraber Tanıtım Tırı Projesi),
o Kızılay, GSB ve Afad ile koordineli Sivil Savunma Eğitimlerini vermek,
o Geleneksel Çocuk Oyunları ve Zekâ- Strateji Oyunlarının STK’larda özellikle hafta sonu yaygın eğitim programlarına dâhil edilerek tanıtımını sağlamaktır.

ÜNİVERSİTE BİRİMİ

1. Üniversite birimi olarak ilk etapta şu dört hedefimiz var:
STK’lar arası aktif ve yapıcı iletişimi sağlamak,
Nitelikli istişarelerde bulunmak,
Çok sesliliği korumak,
İlham alışverişine güzel bir zemin oluşturmaktır.
Bunların neticesi olarak da gerektiğinde esaslı bir dayanışmayı ortaya çıkarmak.
2. TGSP Üniversite Birimi olarak Youtube Kanalı açmak. Her hafta STK temsilcileri 10 dakikalık konuşmalar yapacak, beş ayın sonunda kanalda özgün ve kıymetli bir içerik oluşacak. İlerleyen zamanlarda buraya yeni ve dinamik içerik eklenecek.
3. STK’ların üniversite gençliğine yönelik neler yaptığını 5N 1K ilkelerine göre özet bir şekilde metne döküp, ilgili kişilerle söyleşi yapıp, görseller eşliğinde güzel bir bülten, dergi vs. hazırlanacak. Bunun tüm Türkiye’de özellikle üniversitelerde yaygınlaşması sağlamak. STK’ların merkezlerinde bulundurulmalarını sağlamak.
4. TV Programı: TRT’de mümkünse, her programda, 6 STK’dan 6’şar temsilci olacak, Kemal Sayar gibi bir misafirle soru cevap şeklinde gençlik meseleleri konuşulacak.
5. Üniversitelerdeki Konsey Seçimleri konusunda ortak adayları desteklemek.
6. Her hafta, bir STK diğer bir STK’yı kendi kurumunda ağırlayacak. 5’er kişilik ekiplerle. Sivil toplumun geleceği adına önemli bir adım, “yerinde tanımanın” etkileri daima daha kalıcıdır. Bunun planlaması ve koordinesi yapılacak.
7. STK’lar diğer STK’larla hangi imkânlarını (salon, burs, konaklama, eğitimci vs.) paylaşabileceğini bildirecek, paslaşma ve dayanışma adına büyük bir adım olacak. TGSP çatısı altında ne alacağımızdan çok ne vereceğimizin de önemli olduğunu göstermek.
8. STK’ların kapasitelerini artıracak çalışmalar yapmak. Bu kapsamda Farabi ve Erasmus eğitimleri hazırlamak.
9. Üniversite Birimi’nde yer alan STK’lara, yapacakları faaliyetleri üniversite bünyesinde yapmaları istenecek. Çalışmalar mümkün mertebe kampüse yönlendirmek.
10. TGSP çatısı altında düşündüğümüz tüm süreçlerde STK’lar aktif bir şekilde sorumluluk üstlendiği takdirde birlikte güzel şeyler yapılabileceğine inanıyoruz. Yani her STK’nın özgünlüğünü ve özgürlüğünü koruduğu, ortak istişareyle kararlaştırılan konularda da aktif sorumluluk üstlendiği bir işleyişi başarabilirsek akıbet de güzel olacak. Bu konuda sorumluluk birimdeki tüm STK’ların omuzlarındadır. Üniversite Birimi olarak STK’ların aktif sorumluluk aldıkları bir çerçeve içinde hareket etmek.