• Toplumu ve Gençliği ilgilendiren mevzuatların kabul veya reddini savunacak bir taraf olmak,
• Sivil toplum kuruluşlarının yürüttükleri proje, program ve eylem planlarını politika yapıcılar ve uygulayıcılar ile paylaşmak suretiyle onların konu hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak,
• STK’lara karar vericilerle nasıl iletişime geçileceği hakkında bilgi vermek (lobi çalışmaları),
• Sivil toplum örgütlerinin kurulması, ihtisaslaşması, finansal sürdürülebilirliklerinin sağlanabilmesi için yasal çerçeve oluşturacak çalışmalara öncülük yapmak,
• STK’ların kurumsal kapasitelerinin ve insan kaynaklarının geliştirilmesi sürecine aracı olmak,
• STK’ların toplumsal duyarlılık projeleri yürütmelerine destek sağlamak ve bu konuda karar vericilerle lobi çalışmaları gerçekleştirmek,
• STK’ların yaygınlaşması için il ve ilçelerde şube ve temsilcilikler açmasına kolaylaştırıcılık yapmaktır.