1. STK Gelişim Akademisi: STK’lara yönelik bir web portalı üzerinden tüm eğitim materyalleri (video, sunum, rehber kitap, broşür, ölçme testleri, vs.) ile offline eğitimler sunmayı amaçlar. STK eğitim programında aşağıdaki konular işlenir.
• Gönüllü yönetimi
• Kaynak geliştirme
• Örgüt yönetimi
• Muhasebe
• Savunuculuk
• Sosyal içerme
• Strateji
• Proje döngüsü
2. STK Mükemmeliyet Merkezi: Belirli kriterler dâhilinde STK’ların sınıflandırılması ve sınıflar arası geçişin sağlanması amacıyla gerekli rehberliğin sunulmasıdır. STK’ların hâlihazırdaki kapasitesinin tanım- lanmasını, süreç dâhilinde gelişimini ve etkililiğini hedefler. EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) gibi uluslararası alanda kalite derecelendirmesi yapan kuruluşlar ile işbirliği yapılabilir.
3. Gençlik Veri Tabanı: Kamuda, verilerin farklı kaynaklarda ve farklı formatlarda tutuluyor olması, kurumların veri analizinde kendi faaliyet alanını ilgilendiren noktalara odaklanması, bir bütünlük olmaması nedeniyle analiz sonuçları yeterli faydayı sağlamamaktadır. İhtiyaca yönelik projeler geliştirmek, doğru durum değerlendirmesi yapabilmek ve hizmet kalitesini artırabilmek için güvenilir verilerin doğru ve zamanında analizi gerekir. Bu da ihtiyaç duyulan verilerin farklı kaynaklardan ortak standartlar çerçevesinde temin edilerek tek merkezde toplanması ve araştırmaların bu veri kümesi üzerinden gerçekleştirilmesine imkân tanıyacak bir ortak veri tabanı ile mümkün olacaktır.
4. Hibe Programları İçin Proje Rehberi: Ulusal ve uluslararası düzeyde çağrıya çıkılan proje destek programlarına ülkemizdeki STK’lar yeterince başvuramamaktadır. Bu bağlamda kendi kurumsal kapasitelerini geliştirememiş STK’lar için, belirlenecek rehber kişilerle proje yazım ve yönetim süreçlerinde desteklenmeleri ön görülmektedir. Profesyo- nel rehberler projeye dâhil olarak usule uygun bir şekilde süreçlerin yönetimi sağlanacaktır.