TGSP Final Logo

İÇİNDEKİLER

Temel İlkeler

Eğitim Tarzları, Yöntemleri

Uygulamalar

Mecralar

Faaliyet Türleri

TEMEL İLKELER

1. Tamamlayıcılık

STK’ların gençlere vereceği eğitimler okulda verilmeyen yada yetersiz verilen konu ve alanlara yönelmeli, okulun alternatifi olarak israfa yol açmamalı.

2. İrfanı ve Marifeti Geliştirme

1. İrfan: Kimlik, Şuur

Özgüven: Kur’an’a, Sünnete, medeniyete, ümmete, topluma.

Duyarlılık: Farkındalık, sorumluluk, gönüllülük.

Varoluşsal Perspektif: Kimim, ne yapabilirim? Ne yapmalıyım?

2. Marifet: Sosyal Beceri

İletişim: empati, tanışma, anlayış, sunum, kendini ifade etme.

Liderlik ve Girişimcilik: proje geliştirme, kaynakları organize etme ve uygulama.

3. Gelişimsel İhtiyaçlara Duyarlılık

Okul öncesinde kültürel ögelerimize ve temel değerlerimize yönelik sevgi ve ilgi kazandırma odaklı İlkokulda adab ve bilgilendirme ağırlıklı,(Temel Eğitim) Ortaokul çalışmalarında tarafgir kimlik geliştirme, hayatın içinde ilgi ve yetenek alanları ile tanıştırma(Dini, Siyasi, kültürel, İdeolojik, Mesleki tercihlerin oluşum dönemi) Lise çalışmalarında fikir ve hikmete dayalı kimlik geliştiren, sorumluluk bilinci Üniversitede kalite, kariyer, sosyal sorumluluk, şuur geliştiren.

4. Kabiliyet ve Hedeflere Göre Çeşitlendirme

Özellikle lise gençliğine yönelik eğitim programlarının ilk seneden sonra öğrencilerin kabiliyetleri (geçmiş performansları üzerinden) ve muhtemel kariyer alanına göre çeşitlendirilmesi. Bireysel farklılığı dikkate alma.

5. Hal ile Eğitim: Rehberler Eşliğinde Eğitim

Ahlakın güzelleşmesinde, davranışların değişmesinde sözlerden çok tutum davranışlar, olumlu örnekler, hayatta olan örnekleri esas alınır, rehberlerin seçiminde özen ve rehberlere nitelikli bir eğitim vermek.

Büyük kalabalıkları eğitmek zor, küçük gruplar halinde eğitim çalışmalarına önem vermek.

6. Bütünsel Gelişim

Zihinsel, Duygusal ve Bedensel gelişimin birlikte sağlanması. Çalışmalarımız ağırlıklı olarak bilgi ve tutum kazandırmaya yöneliyor. Estetik zevkinin ve bakışının geliştirilmesi, gençlerin hareket ihtiyaçlarını karşılama, zindelik, atikliğin öne çıkarılması.

7. Tedricilik

(Davranış Değişikliğinin süre istediğinin ve kademeli olması gerektiğinin farkında olmak)

EĞİTİM TARZLARI, YÖNTEMLERİ

1. Gençlerin Kendi Arasında Örgütlenmesine Dayalılık

Gençler adına kararları veren, organizasyonlar yapan büyükler yerine özellikle ortaokul ve lise çalışmalarında çalışmaların yönetiminde gençlerin öne çıkarılması. Gençlerin özne olduğu çalışmaların yapılması.

2. Aktif Katılım ve Öğrenme

Kitap okuma ve sohbet-ders döngüsünden kurtulmak, gezi, ziyaret, inceleme, müzakere proje uygulama, kamp etkinliklerini geliştirmek. Toplumsal Sorumluluk Vererek hayatın içine sokmak,

3. Yerinde Eğitim

Önemli şahsiyetleri veya şehirlerimizin güzel insanlarını (örnek meslek erbabı şahsiyetler) kendi mekanlarında ziyaret etmek.

4. Medeniyet Birikiminden Yararlanma

Öğrencilere mesajları didaktik şekilde değil, yaşadıkları şehrin tarihi, kültürü, semt hayatı ve toplumsal tecrübeleri üzerinden vermek. Müslümanların yaşadıkları coğrafyalar dikkate alınmalı

5. Anlamlı, Saygın İşe Yarar Kılma

Gençlerin kendilerini değerli hissedecekleri, işe yaradıklarını idrak edecekleri görevlendirmeler yapılabilir. Mikro işletmeler kurarak öğrencilere gerçek sorumluluklar verilebilir. Yaz aylarında çalışmaları sağlanabilir.

6. Bireysel Farklılıklara Dayalı Misyon Geliştirme

Gençlere sorularak varlıklarını anlamlı kılacak kendilerini diğer insanlardan ayıracak özellikleri tespit edilebilir, amaçları belirlenebilir ve bu tespitler istikametinde takip edilebilir. (Hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz.)

7. Mahalle, Okul ve Cami Merkezlilik

Gençleri sürekli farklı mekanlara taşımak yerine mahallelerde doğal liderlik potansiyeli olan kişilerin keşfedilmesi ve desteklenmesi ile uygun ortam oluşturma. Cami gibi kamuya açık mekanların kullanılması. En yakından başlama meselesi. Mahalle kültürüyle öğrenme

8. Kalite için sürekli eğitim

Faaliyetlerde yer alanların çeşitli program ve okumalarla kendilerini sürekli geliştirmeleri.

9. Faaliyetleri gerçekleştirirken, Ümmete Model Olma Anlayışı

Yapılan çalışmalar, bu anlayışla ortaya koyulmalı. Yapılan işlerin bu kalitede ve profesyonelce yapılması.(YGA, WE DAY) (Ümmet olma ve ümmete model olma)

10. Materyal Geliştirme

Yapılan çalışmalarla ilgili eğitimcilerin ve gençlerin kullanacakları uygun materyallerin geliştirilmesi, (Tebliğde Peygamber ve Kitap Metaforu)

11. Yenilikçilik, Orijinal Çalışmalar

Mevlana’nın Dün dünle beraber gitti Cancağızım ne kadar söz varsa düne ait, Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. STEM, Maker vb. yeni gelişmeleri eğitim programlarımıza yansıtma.

12. Teşkilatlanma ve istişare odaklılık

Tüm çalışmaları sisteme kavuşturma, ortak aklı işletme, liyakati ön planda tutma, tüm çalışanların, gönüllülerin değerli hissedeceği, katkı sağlayabileceği yapılar oluşturma. Her türlü elitizimden kaçınma.

UYGULAMALAR

01. Öğrenci Yurtları

02. Spor Kulüpleri

03. Kuran Kursu

04. Materyal Geliştirme

05. Öğrenci Evleri

06. Dönemsel Kamplar

07. Gençlik Merkezleri

08. Sosyal Sorumluluk – Gönüllülük Çalışmaları

09. Ev Okulları

10. Eğitimcinin Eğitimi çalışmaları

11. Sohbet Halkaları

12. Uluslararası öğrenci Çalışmaları

13. Aile Destek Programları

14. Toplu Etkinlik ve Organizasyonlar

15. Kariyer Merkezleri

16. Çalışan Gençlik

17. İhtisas Destek Programları

18. Çevre

19. Üniversite Kulüpleri

20. Dezavantajlı Gençler

MECRALAR

01. STK Merkezleri

02. Gençlik Merkezleri

03. Okullar

04. Üniversite Kulüpleri

05. Camiler

06. Spor Kulüpleri

07. Öğrenci Yurtları

08. Kamp ve Eğitim Merkezleri

09. Kur’an Kursları

10. Islah ve Ceza Evleri

11. Öğrenci Evleri

12. Rehabilitasyon Merkezleri

13. Kültür Merkezleri

14. Doğal Çevre

15. Bilgi Evleri

FAALİYET TÜRLERİ

1. Sosyal Beceri Eğitimleri:

Gençlerimizin toplum hayatına daha etkili katılmalarını sağlayacak iletişim sunum, ikna, liderlik, girişimcilik gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler

2. Sohbet Halkaları:

Haftanın belirli bir gününde düzenli olarak, rol model şahsiyet tarafından yapılan dini-ahlaki konuların işlendiği, katılımcıların sorularının cevaplandığı bir bölümün olduğu programlardır.

3. Aile Destek Programları:

Annelere babalara gençlik sorunlarıyla alakalı gençlik sorunları ve olumlu, verimli iletişim kurma konulu eğitim ve danışmanlık çalışmaları

4. Kariyer Gelişim Programları:

Gençlerimizin erken yaşlarda kabiliyetlerine uygun alanlara yönlendirilmeleri amacıyla kendilerine rehberlik yapılmasını, kapsayan programlardır. Bu programlar, gençlerin kendi yeteneklerini fark edecek aktiviteleri kapsamakla birlikte mesleklerin, Türkiye’de ve Dünya’da bugün ve gelecek itibari ile bulundukları durumlar hakkında da bilgilendirmeleri içermesi gerekmektedir.

5. İhtisas Destek Programları:

Üniversitelerde okuyan öğrencilerimizin, tercih ettikleri bölümlerle ilgili yada kendilerini yetiştirmek istedikleri farklı alanlarla ilgili geliştirilen yoğunlaştırılmış ve belli bir sürekliliği olan programlardır. (Hukukçular, Tıpçılar, Siyasalcılar, İlahiyatçılar vs.)

6. Spor Etkinlikleri:

Sporun, taraftarlıktan ibaret görülmemesi ve sağlıklı bir hayat için önemli bir aktivite olduğunun bilincine varılması amacıyla gençlerimizin erken yaşlardan itibaren bilinçli bir şekilde yeteneklerine uygun spor alanlarına yönelmelerini amaçlayan çalışmalardır. Bu çalışmalar aynı zamanda gençlerimizin boş vakitlerini değerlendirmede faydalı uğraşlara yönelmelerini de hedeflemektedir.

7. Basın Yayın ve Materyal Geliştirme Çalışmaları:

Bu alan, gençlik çalışmalarımızda saha organizasyonları ve etkinliklerimizin daha verimli olabilmesi ve yapılan çalışmaların keyfiyetini artırmak amacı ile geliştirilen yazılı, görsel materyallerin oluşturulması ile ilgili organizasyonlardan oluşmaktadır.

8. Bilim Teknoloji ve inovasyon çalışmaları:

Çağımızda teknoloji hızla ilerlemekte ve bu gelişmeler pek çok sektörü etkilemektedir. Hatta bu hızlı ilerlemeler, günümüzde var olan bazı meslek alanlarının gelecekte adından bile bahsedilmeyeceği gerçeğiyle bizi yüz yüze bırakmaktadır. Dolayısı ile bu başlık, çocuklarımızın erken yaşlardan itibaren teknolojinin, insanlığın faydasına kullanımı üzerine bir yaklaşımı elde edebilecekleri bir alt yapıya sahip olmalarını amaçlayan faaliyetleri kapsamaktadır. Aynı zamanda günlük hayatta Teknolojinin verimli ve sağlıklı kullanımını da hedefleyen faaliyetler bu alanda değerlendirilmiştir.

9. Dijital içerik geliştirme:

Günümüz dünyasında gençlerimiz, basılı yayınlardan ziyade dijital içeriğe rağbet etmektedir. Gelişen internet, tablet ve cep telefonu sektörü bunu zorunlu kılmış durumdadır. Artık insanların maddi ve manevi anlamda beslenmelerinde bu sektör varlığını göstermektedir. Bunun için bahsi geçen cihazlarda gençlerimizin güvenilir, aynı zamanda seviyelerine uygun içeriklerle buluşmalarını sağlayacak faaliyetler ve uygulamalar bu çerçevede planlanacaktır.

10. Dönemsel Kamplar:

Kamp çalışmalarıyla tabii ortamlarda grup içi daha yakın ilişkiler kurulması, gençlerin yakından tanınması, düzenli ibadet etme ortamlarının oluşturulması, doğanın sevdirilmesi, öğrencilere sorumluluklar verilerek kişisel ve sosyal becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kış dönemi kampları için kapalı ve sıcak ortamlar; yaz aylarında ise tabiat ile baş başa olunan mekânlar tercih edilebilir.

11. Sosyal Sorumluluk – Gönüllülük Çalışmaları:

STK’lar tarafından yürütülen gençlik çalışmalarında öncelik verilmesi gereken çalışma türlerinden biri de sosyal sorumluluğu/gönüllülüğü geliştirmeye yönelik çalışmalardır. STK lar özü itibariyle gönüllülük temelli kuruluşlardır ve çalışmalarının büyük bölümü toplumsal gelişmeyi hedef almaktadır. Toplumsal şuur, insanın halifelik misyonuyla yeryüzünde tevhid ve adaleti yaşamaya ve yaşatmaya cehd etmesidir. Bu doğrultuda gençlerin bir toplumsal sorunu fark etmeleri, çözümüne yönelik fikirler geliştirmeleri ve çevrelerinden destek alarak/onları da harekete geçirerek sorunu çözmeye çalışmaları en etkili eğitici metodlardan biri olmaktadır. Bu faaliyet türünde gençler hayatı, sorumlulukları, toplumsal problemleri didaktik olmayan bir yolla öğrenmekte ve öğretmektedir.

12. Eğitimci ve yönetici Eğitimi çalışmaları:

Gençlik çalışmalarını yürütmek karmaşık bir takım becerilere sahip olmayı gerektirmektedir. Gençlerin eğitimiyle ilgili hedeflerin hayata geçirilmesinde rehberlerin seçiminde gösterilecek özen kilit bir öneme sahiptir. Ancak seçim yeterli değildir. Gençlere rehberlik yapacak kişilerin ve onların yönetimi yapan koordinatörlerin sürekli ve nitelikli bir eğitim alması da gerekmektedir. Eğitim yöneticileri eğitim programları, rehber seçimi, tanıtım, öğrenci kabulü, denetleme, raporlama gibi konularda eğitim almalıdır. Gençlere eğitimci olacak kişiler ise en azından gelişim psikolojisi, derssunumu, sınıf yönetimi, sosyal etkinlik planlaması gibi konularda eğitim almalıdır.

13. Uluslararası öğrenci Çalışmaları:

Gençlerimizin ümmetin farklı toplumlarıyla tanışmaları, kardeşlik bilinci geliştirmeleri bakımından ülkemizdeki misafir öğrencilerle tanışmaları, onlara yardım ve ev sahipliği yapmaları etkili olmaktadır. İslam coğrafyasında farklı ülkelerde kişi ve kurumlar ziyaret edilerek de bu anlayışa katkı sağlanabilir.

14. Toplu Etkinlik ve Organizasyonlar:

STK’lar bünyesinde geçmişten günümüze gelenekselleşmiş çalışma türlerinden biri de toplu etkinlik ve organizasyonlardır. Fuar, sergi, buluşma, müsabaka, konser, kutlama etkinlikleri gibi çok geniş katılımla yürütülen organizasyonlar gençlerde büyük bir gruba ait oldukları hissiyatı oluşturmakta ve gençlerin kimlik gelişimini desteklenmektedir. Bu tür organizasyonlar gençlerin gönüllü emeği sergilemeleri bakımından önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

15. Konferans, Seminer, Açık oturum gibi ilmi toplantılar:

Gençlerin fikri gelişim ve eğitimlerinde bilgilendirici faaliyetlerden biri de konferanslar, seminer dizileri, panel ve sempozyumlar gibi ilmi mahiyetteki toplantılara da zaman zaman yer verilmelidir. Ana fikri eğitim rehber eğiticiler tarafından yapılırken belli bir konuda uzmanlığı ile bilinen şahıslar tarafından verilen sunumlar da gençlerin vizyon kazanmasında, ufuklarının gelişmesinde ve başarılı kişileri kendilerine örnek almalarında etkili olmaktadır.

16. İzcilik faaliyetleri:

İzcilik, eğitsel, okul dışı, üniformalı bir gençlik etkinliğidir. Çocuk ve gençler arasında bir arkadaşlık yaratma ve belirli bir eğitim metodu ile onların karakter gelişimine imkân sağlama, sosyal, ekonomik, kültürel çevrelerine ve sorunlarına eğilen çalışmalar dizisidir. Gençlerin bağımsızlık, kendine güven, kendine yetebilme gibi yaşam becerilerinin geliştirilmesinde oldukça faydalı olan izcilik çalışmaları aynı zamanda gençlerin hareket ve macera ihtiyaçlarını da karşılayan etkili bir eğitim tarzıdır.

17. Eğitim, Kültür, Sanat, Spor Yarışmaları:

Gençlerin ilgi ve yetenek alanlarının ortaya çıkarılması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için; bilgi, kültür, şiir, hikaye, kompozisyon, resim, karikatür, fotoğraf, ses, enstrüman, beste, tiyatro, hitabet, münazara, halk oyunları, futbol, voleybol, basketbol, atletizm, güreş, okçuluk, masa tenisi, yüzme… gibi dallarda ödüllü yarışmalar düzenlenmesi.

18. Sanat Eğitimi ve Etkinlikleri:

Geleneksel sanatlar, görsel sanatlar, gösteri sanatları, işitsel sanatlar ve edebi sanatlar alanlarında İSMEK tarzı eğitimlerin verilmesi; sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması için konser, tiyatro, sergi gibi sunum programlarının organize edilmesi.

19. Zenaat Eğitimi ve Etkinlikleri:

El becerisi gerektiren, teknik ve estetik boyutları bulunan alanlarda atöyle çalışmaları yapılıp hediyelik eşyalar üretilmesi; sergi ve satış organizeleri ile kamuoyuna sunulması.

20. Kitap Okuma Programları:

Açık ve kapalı alanlarda, aydınların ve yöneticilerin önderliğinde, seçme yazarlar ve kitaplar üzerinden, “gençler okuyor” yahut “okuyan gençlik” gibi başlıklarla, okuma kampanyaları düzenlenmesi.

21. Çalışan Gençlik Çalışmaları:

Çalışan gençlere yönelik olarak, hafta içi akşamları ve hafta sonları uygulanacak şekilde, zararı engellemeye ve faydayı temin etmeye ayarlı, eğlenceli etkinlikler düzenlenmesi.

22. Dezavantajlı Gençlere Yönelik Faaliyetler:

Sosyal, psikolojik, fiziksel, ekonomik açılardan dezavantajlı olan gençlerin mağduriyetlerini ve mahrumiyetlerini azaltmaya, ulaşamayacakları hizmetlere ve kişilere, kurumlara, yerlere ulaştırmaya yönelik faaliyetler yapılması.

23. İnsani Yardım Faaliyetleri:

Gençlerimizin şefkat ve merhamet duygularını geliştirmek, diğergâmlıklarını arttırmak amacıyla gençler eliyle ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırma çalışmalarıdır.

24. Sosyal, Bilimsel, Sanatsal vb. Proje Geliştirme Çalışmaları:

Gençlerin üretme, araştırma, geliştirme, çözüm bulma, planlama v.b. kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla ilgi duydukları alanlarda proje üretmelerine yönelik çalışmalardır.

25. Tarihi, Sanatsal ve Kültürel Geziler:

Gençlerin Tarih, Kültür ve Sanat bilinçlerini geliştirmek amacıyla düzenlenecek aktif katılımlı, teorik ve pratik öğrenmenin bir arada gerçekleştirildiği gezi faaliyetleridir.

26. Kişi, Kurum Ziyaretleri:

Model Alarak Öğrenme kuramından hareketle gençlerin, kendisini belli alanlarda geliştirmiş kişilerle buluşturulması esasına dayalı programlardır.

27. Öğrencileri Tanıma ve Yönlendirmeye Dayalı Rehberlik ve İzleme Çalışmaları:

Ergenlik sorunları, Sınav desteği, Meslek seçimi v.b. alanlar başta olmak üzere gençlerimizin desteğe ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak, durumlarını dinlemek, anlamak, çözüm geliştirmek, izlemek ve gelecek planlaması yapmak amacıyla yürütülecek Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik faaliyetleridir.

28. Namaz Eksenli Cami Buluşmaları:

Cami Merkezlilik ilkesinden hareketle, gençlerin camiyle, cemaatle buluşmaları ve namaz ibadetini hayatın içinde canlı bir şekilde yaşayarak ümmet, cemaat şuurlarını güçlendirmelerini sağlayacak programlardır.