Hamidiye Eğitim ve Kültür Vakfı

Milli, ahlaki, tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmaların yaygınlaşması ve fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak amacıyla tüm tahsil kademelerindeki talebelere hizmet etmek, onları bir taraftan müspet fen ilimleriyle teçhiz, diğer yandan ahlaki ve manevi değerlere sahip, kültürlü, inançlı, ilmi araştırmalarda bulunacak, meslek sahibi ve nitelikli insanlar olarak yetiştirmek için her türlü yardımda bulunmak, imkânlar sağlamak ve bunlarla ilgili her türlü teşebbüste bulunmak, tabii afete maruz kalanlar ile maddi durumu iyi olmayan insanlarımıza her türlü sosyal yardımlarda bulunmaktır.

 • Sosyal

Hasan KURALKAN

Başkan

Vakfın faaliyetleri;

 • Her seviyede (Okul öncesi, ilköğretim, meslek okulları, kolej, meslek yüksek okulları, yüksek okul, üniversite, enstitü, bilimsel araştırma ve geliştirme merkezleri, kütüphane ve dokümantasyon merkezleri, spor, sosyal, kültür ve test eğitim merkezleri, dershane, öğrenci yurtları, pansiyonlar, misafirhaneler vb.) eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşları açar, işletir, kiralar, kiraya verir, satın alır, satar veya ortak olur. Bu gibi kuruluşlara ayni ve nakdi yardımda bulunur,

 • Her türlü kurslar (Biçki-dikiş, meslek edindirme, üniversiteye hazırlık, yabancı dil, güzel sanatlar gibi) açar, işletir,

 • Eğitimin her kademesindeki öğrencilere karşılıksız burslar temin eder. Öğrencilerin her türlü eğitim, öğretim ve araştırma giderleriyle kira, giyim, kuşam, alet-edevat, yiyecek ve yakacak gibi ihtiyaçlarını karşılar. Ayni ve nakdi yardımlarda bulunur,

 • Vakıf amaçları doğrultusunda ilmi araştırmalar yapar, yaptırır, destekler. Her türlü kültürel (Konferans, panel, sempozyum, seminer, araştırma, yayın vb.) faaliyetlerde bulunur,

 • Müelliflerin eserlerini ve telif haklarını satın alır, basar, tevzi eder. Gazete, mecmua, kitap, cd, vcd gibi yazılı, sesli ve görüntülü neşriyat yapar(radyo ve televizyon açma hariç), radyo ve televizyonlarda programlar tertip eder veya ettirir,

 • Milli kültürün korunmasında halkın manevi değerlere olan ilgisinin artırılmasında ve güçlendirilmesinde gerekli çalışmalar yapar ve bu kabil çalışmalar yapan özel ve resmi kuruluş ve kişilerle ilişkiler kurar. Umumi olarak halkın milli ve manevi sahalarda şuurlanması için çalışma yapar. Camii, Kur’an kursu ve benzeri hayır müesseselerini yaptırma ve tamir işlerini deruhte eder, her çeşit ihtiyaçlarını temin ve karşılama hususlarında çalışmalarda bulunur. Şartlı ve karşılıksız yardımlarda bulunur,

 • Halkın dini ve manevi maksat ve ölçüler içinde yapmak istediği münferit veya toplu yardımların yardım edenlerin arzuları veçhile gerçekleştirilmesinde düzenleme ve yöneltme çalışmaları yapar,

 • İhtiyacı bulunanlara gıda, temizlik, giyecek ve yakacak yardımında bulunur. Bu maksatla gıda bankacılığı yapar,

 • Misafirlerin ağırlanması gayesi ile misafirhaneler açar ve işletir,

 • Yurt içi ve dışı kültürel ve sosyal gezi ve kamp programları tertip eder,

 • Benzer amaçlı yurt içi ve yurt dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliğinde bulunur-kamu kurum ve kuruluşlar haricinde- ayni ve nakti yardımlar alır ve yapar,

 • Vakfın gayesine ve mevzuata aykırı düşmeyen diğer bütün faaliyetlerde bulunur.