TGSP KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) kişisel bilgilerinizin gizliliğine önem vermekte ve kişisel verilerinizi güvende tutmayı taahhüt etmektedir.

 

İş bu aydınlatma metni, TGSP tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca TGSP amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verilere dair iş/proje ortaklarını, ziyaretçileri, https://tgsp.org.tr/tr sitesini ziyaret eden ve üye olan kullanıcıları, iç çözüm ortağı/tedarikçiler ile iş birliği içerisindeki kurum ve kuruluşların çalışan ve yetkilileri ile diğer üçüncü kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

1.            Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP)

Beylerbeyi Mah. Beylerbeyi Çamlıca Cad. No:5 Üsküdar/İstanbul

 

2.            Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

TGSP, kişisel verileri doğrudan ziyaretçilerin, çevrim içi ziyaretçilerin ve iç çözüm ortağı/tedarikçilerin kendisinden, CCTV, log kayıtları, fiziksel ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Platform faaliyetlerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

 

3.            Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

TGSP, kişisel verilerinizi Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyebilecektir.

 

Platform tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

Platform Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

İş Sürekliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası

Platform  Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi

Platform Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Platform  Dışı ve İçi Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi

Talep ve/veya Şikayetlerin Takibi

Platform  Hukuk İşlerinin Takibi ve Hukuki Sorumlulukların Yerine Getirilmesi

Platform  Faaliyetlerinin Platform Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi

Platform  Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Platform  Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini

Platform  Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Platform  Yerleşkelerinin ve Taşınırlarının Temini

Platform  Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması

 

TGSP tarafından kişisel verilerin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; internet sitemizde yer alan TGSP Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

 

4.            İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yine yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun şekilde ve Kanun’un 8’nci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir.

 

TGSP tarafından kişisel verilerin aktarımı konusunda detaylı bilgilere; internet sitemizde yer alan TGSP Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

 

5.            Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11’nci maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11’nci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

6.            İlgili Kişilerin Hakları İçin Başvuru

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; TGSP Web Sitesi’nden erişebileceğiniz “KVKK Başvuru Formu” aracılığıyla gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.