Mimar ve Mühendisler Grubu

5 Şubat 1996 tarihinde kurulmuş olan Mimar ve Mühendisler Grubu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere TBMM tarafından onaylanmış uluslararası belgeler, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, diğer ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde, tüzüğünün öngördüğü şekilde teşkilatlanmak ve etkinlikler yapmak üzere kurulmuş bir Sivil Toplum Örgütüdür.

  • Kuruluş Yılı: 1996
  • İş Dünyası

Bülent Şen

Genel Başkan

  • +90 (212) 217 51 00
  • Web

Komisyon üyeleri arasında mesleki dayanışmayı tesis ederek, komisyon üyelerimizin ve toplumun sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamayı MİSYON edinen Üniversiteli MMG komisyonu aynı zamanda üyelerinin staj, proje sponsorlukları ve kişisel-mesleki eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilen, üyelerinin ve toplumun gelişmesinde etkin rol almayı VİZYON edinmiştir.

Üniversiteli MMG komisyonu 81 ilde üniversite oluşumlarında Mimar ve Mühendisler Grubu’nu tam temsil ederek öğrencilerin dernek vizyon ve misyonunu örnek almalarını hedeflemektedir. Amaçlarımız:

• Üyeler arasında tanışma, sosyal dayanışmayı geliştirmek için gezi ve dinlenme programları organize etmek, toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar, kongreler vb. düzenlemek

• Mesleki ve bilimsel sahada amaç ve faaliyetlerin duyurulup yaygınlaştırılması amacıyla internet, gazete, dergi, kitap ve broşür ve benzeri yazılı, sesli, görüntülü yayınlar yapmak

• Mesleki anlamda ürün ve hizmetlerin standartlarının geliştirilmesi için üyeler arasında projeler oluşturmak ve bu amaçla çevre ve insana saygılı hizmet ve ürünler üretilmesine öncülük etmek

• Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurt içi ve yurt dışı teknik geziler ve eğitim kursları düzenlemek

• Mesleki ve bilimsel alanlarda teşvik edici yarışmalar tertip etmek, mevcut yarışmalara oluşturulan takımlar ile katılım sağlamak

• Mesleki ve bilimsel yayınları takip ederek üniversite ve sanayi iş birliğini geliştirmek

• Üniversitelerdeki mesleki araştırma ve tez çalışmalarına destek vermek

• Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde ve yönetim kurulu kararıyla uluslararası faaliyette ve iş birliğinde bulunmak, yurt içinde ve dışında kurulmuş benzer amaçlı mesleki ve bilimsel içerikli dernek veya kuruluşlara üye veya kurucu olarak katılmak veya ortak çalışmalar yapmak

• Üniversitelerde kulüp oluşturmak veya komisyon tarafından onay almış mevcut kulüplere destek vermek

• Kurulmuş veya kurulacak, yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek oluşumları, vakıf, dernek, birlik ve benzerleri ile doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığıyla iş birliği yapmak, meslek odalarında etkin olmak,

• Üyelerimiz refahlarını sağlayacak önlemleri tespit ederek, gerekli girişimlerde bulunmak ve ilişkiler kurmak

Birimlerimiz:

• Eğitim

• Kariyer Yönetimi

• Etkinlik

• Sosyal Medya

• Öğrenci Kulüpleri

• Proje

• Uluslararası İlişkiler