Gençlik Liderliği Programı

  • Türkiye Gençlik STK'ları Platformu
  • TGSP Projeler
  • 05 Ocak 2021

STK’lar, gençlik ve eğitim merkezleri, yurtlar, yaz kursları gibi farklı mecralarda milli manevi değerleri merkeze alan gençlik çalışmalarında liderlik yapan/yapabilecek olan 21-27 yaş arasındaki gençlerin liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eğitim programıdır.

STK’lar, gençlik ve eğitim merkezleri, yurtlar, yaz kursları gibi farklı mecralarda milli manevi değerleri merkeze alan gençlik çalışmalarında liderlik yapan/yapabilecek olan 21-27 yaş arasındaki gençlerin liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eğitim programıdır.


Programın Gerekçesi
______________
Günümüz gençlik organizasyonlarının amaçlarına ulaşmasında ve etkin bir şekilde işleyip hayatiyetini sürdürmesinde gençlik liderleri kilit bir rol üstlenmektedir.
Etkili gençlik liderlerinin bulunduğu gençlik grupları üretken bir performans ve gelişim sergilerken liderlik süreçlerinde sorun olan gruplar bir süre sonra dağılmaktadır. Büyük hedefler ve umutlarla yola çıkan gençlik gruplarında etkinlik ve sürdürülebilirlik temel bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Örneğin, gençlerle uzun süreli gönüllülük ve aidiyet ilişkisi geliştirmek isteyen kamu kurumlarına ait gençlik eğitim merkezlerinin ve aynı şekilde bu alanda çalışan STK’ların gençleri uzun erimli bir şekilde bünyesinde tutma, geliştirme ve sonraki nesillere köprü olacak şekilde yararlanabilme kapasiteleri oldukça düşük gözükmektedir. Bu merkezler sahip oldukları değerler ve gençlere sağlayabilecekleri avantajlarla mütenasip olmayan bir şekilde gençlere ulaşmada sorunlar yaşamaktadırlar.
______________
Gençliğe erişme, yaşamlarına dokunma ve sosyal organizasyonların sahip olduğu değerleri gençlere aktarmada yaşanan sorunlar analiz edildiğinde bugüne kadar sorunun merkezinde ‘gençliğin dilini yakalayamama’ ön plana çıkmıştır. Bu tespitin doğruluk payı olmakla birlikte, iyi organize edilen gençlik faaliyetlerinde ‘dil’ sorununun ikinci plan düştüğü ve nitelikli bir katılımın mümkün olduğu görülmektedir.
______________
Buradan hareketle gençliğe erişim sorununun daha büyük kısmının gençliğe yönelik faaliyetlerin yönetiminde olduğu ortaya çıkmaktadır. Yani, gençliğe yönelik kullanılan dil, üslup ve mesajın içeriğinden ziyade gençlik çalışmalarının yönetimindeki zafiyetler (gençlik liderlerini motive etme, uygun ortamlar oluşturma, izleme ölçme değerlendirme) ve gençlik liderlerinde yetersiz kalan liderlik becerileri (organizasyon, ekip yönetme vb.) ve pedagojik beceriler (eğitim tarzları, rehberlik ve yönlendirme gibi) çalışmaların etkililiği ve sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir.


Programın Amacı
______________
21-27 yaş aralığındaki gençlik liderliği potansiyeli taşıyan, gençlere yönelik proje ve eğitim programlarının düzenlenmesini sağlayan; gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmaları yapan gençlerin liderlik ve rehberlik becerilerini geliştirmektir.

Programın Hedef Kitlesi
______________
Program gençlik STK’ları, GSB ve yerel yönetimlere bağlı gençlik ve eğitim merkezleri, KYK yurtları, diyanet yaz kursları, gibi farklı mecralarda milli manevi değerleri merkeze alan gençlik çalışmalarında gençlik gruplarına liderlik yapan/yapacak olan gençlerdir.
Program, Türkiye’nin yedi bölgesinden yedi ilde (Kastamonu, Çanakkale, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Kayseri, Kütahya, Ordu, Antalya, Erzincan, İzmir, Mersin, İstanbul) uygulanacaktır.

Proje web sitesi: https://tgspliderlik.com/